page-header

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Καταστατικό Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (doc, pdf)

Απόφαση Έγκρισης Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘηνών 7646/2010 (pdf

Δημοσίευση Περίληψης στην Εφημερίδα «Αυγή», 21.1.2011 (pdf)

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Σύστασης Σωματείου

Απόφαση Τροποποίησης Ειρηνοδικείου Αθηνών 42/2020 (pdf)

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 15/03/2010

Στην Αθήνα σήμερα 07/11/2019

 

Τροποποιείται και κωδικοποιείται η σύσταση του σωματείου που ιδρύθηκε 15/03/2010, με την επωνυμία «Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών», μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο διέπεται από τους ακόλουθους καταστατικούς όρους και συμφωνίες, που περιέχονται στο παρόν καταστατικό και από τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού Κώδικα.

 

Συμφωνούν  και αποδέχονται τα παρακάτω άρθρα:

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

1.1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι «Σωματείο Υποστήριξης  Διεμφυλικών» , παρουσιαζόμενη και με το ακρωνύμιο «Σ.Υ.Δ.»

 

1.2.   Έδρα του «Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών», είναι: Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743. Το Σωματείο διατηρεί τη δυνατότητα να ιδρύει γραφεία αντιπροσώπευσης – τοπικά παραρτήματα όπου αλλού αυτό κρίνεται πρόσφορο και θεμιτό.

 

1.3. Η σχέση των γραφείων αντιπροσώπευσης – τοπικών παραρτημάτων με το κέντρο – έδρα του Σωματείου καθορίζεται από το παρόν καταστατικό.

 

1.4. Το κύριο έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από την το διεθνές έμβλημα αναγνώρισης των διεμφυλικών ατόμων που παρουσιάζεται κάτω από τον τίτλο του παρόντος καταστατικού, συμπληρωμένο με την ονομασία του Σωματείου.

 

1.5. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική – στην περιφέρεια του κύκλου αναφέρεται πλήρης η ονομασία του Σωματείου (Σωματείο Υποστήριξης  Διεμφυλικών) και στο κέντρο βρίσκεται το έμβλημα.

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

2.1. Το Σωματείο είναι μη κυβερνητική οργάνωση: Τα μέλη που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου και των τοπικών παραρτημάτων υποχρεούνται να μην είναι εγγεγραμμένα σε κυβερνητικές ή κομματικές οργανώσεις ή να απέχουν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε αυτές ή σε σχετική με αυτές δραστηριότητα, με εξαίρεση τις επαγγελματικές σχέσεις.

 

2.2. Το Σωματείο είναι οργάνωση εθελοντική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη αμοιβόμενες υπηρεσίες της παρέχονται από τα μέλη του Σωματείου εθελοντικά. Οι αμοιβόμενες υπηρεσίες δεν έχουν σκοπό τη συγκέντρωση ιδίων εσόδων, αλλά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη βασικών και λειτουργικών αναγκών του Σωματείου. Κανένα μέλος δεν αμοίβεται για τις υπηρεσίες του προς αυτό.

 

3. ΑΡΧΕΣ-ΣΚΟΠΟΙ

 

3.1. Η προώθηση και υποστήριξη της ισονομίας, ισότητας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και της ίσης μεταχείρισης στην Ελληνική επικράτεια των διεμφυλικών / τρανς, φυλοδιαφορετικών, μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων.

 

3.2. Η κατάργηση των διακρίσεων με βάση την έκφραση, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), και τις αρχές της Yogyakarta.

 

3.3. Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των διεμφυλικών / τρανς, φυλοδιαφορετικών, μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων, και η διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων με στόχο τη διάδοση των σκοπών του.

 

3.4. Οι σκοποί του Σωματείου θα πραγματοποιούνται με έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, φυλλαδίων, βιβλίων, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δημόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

 

3.5. Η δημιουργία ξενώνα για την στέγαση και σίτιση και γενικά την υποστήριξη των διεμφυλικών / τρανς, φυλοδιαφορετικών, μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων που βρίσκονται σε αδυναμία λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού τους, καθώς και των γκέι, λεσβιών, αμφί, διεμφυλικών / τρανς, φυλοδιαφορετικών, μη δυαδικών και ίντερσεξ αιτούντων διεθνούς προστασίας και προσφύγων. 

 

3.6. Η νομική, ψυχολογική και ηθική υποστήριξη διεμφυλικών / τρανς, φυλοδιαφορετικών, μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων, καθώς και η δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη του Σωματείου ή ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής ή Ανεξάρτητης Αρχής, Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Οργανισμού ή Δικαστηρίου για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

3.7.  Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων με αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις με δράση για τα δικαιώματα των γκέι, λεσβιών, αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών, ίντερσεξ και μη δυαδικών προσώπων.

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

4.1. Η διάρκεια της παρούσας είναι εικοσαετής.

 

4.2. Η διάρκεια του Σωματείου µπορεί να παραταθεί προ της λήξεώς του ή να συντµηθεί κατόπιν προηγουµένης συµφωνίας της Γενικής Συνέλευσης, κατά πλειοψηφία  των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των ταµειακώς εντάξει µελών.

 

5. ΠΟΡΟΙ και ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

5.1. Οι πόροι του Σωματείου που συλλέγονται στο Γενικό Ταμείο του Σωματείου και στα ταμεία των γραφείων αντιπροσώπευσης, είναι οι δωρεές, οι χορηγίες, καθώς και ό,τι άλλο νομίμως και εξ οιουδήποτε λόγου κτάται.

 

5.2. Επιπλέον στους πόρους που συλλέγονται στο Γενικό Ταμείο του Σωματείου συμπεριλαμβάνονται οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

 

5.3. Το ύψος των συνδρομών και του δικαιώματος εγγραφής μέλους, θα καθορίζεται στην απολογιστική Γενική Συνέλευση του έτους.

 

5.4. Οι πόροι του Σωματείου οι οποίοι συλλέγονται στα Ταμεία των γραφείων αντιπροσώπευσης και για τη διαχείριση των οποίων ευθύνεται ο Ταμίας του αντίστοιχου Παραρτήματος, προέρχονται από: χορηγίες ή δωρεές προς το Παράρτημα καθώς και οι εγγραφές / συνδρομές μελών.

 

5.5. Η περιουσία του Σωματείου περιλαμβάνει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με τις χορηγίες προς το Σωματείο.

 

5.6. Τα ταμεία των γραφείων αντιπροσώπευσης υπάγονται λογιστικώς άμεσα στο Γενικό Ταμείο, και οι τακτικές ή έκτακτες δαπάνες για λειτουργικά ή άλλα έξοδα, ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό που προτείνεται από το Δ.Σ. του Σωματείου και ψηφίζεται στη Γενική Συνέλευση.

 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

6.1. Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά  και δόκιμα μέλη

 

6.2. Τα τακτικά μέλη θα αποκαλούνται στο εξής με τον όρο «μέλη»

 

6.3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό μελών όλων των κατηγοριών

 

6.4. Τηρείται βιβλίο μελών του Σωματείου, με τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των κατηγοριών

 

6.5. Το βιβλίο μελών με όλες τις λεπτομέρειές του μπορεί να διατηρείται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή

 

7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

7.1.  Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου καταθέτει αίτηση μέλους σε ένα Παράρτημα του Σωματείου ή στο πρόσωπο που έχει την θέση της Γενικής Γραμματείας. Η αίτηση συνοδεύεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Με την υποβολή της αίτησης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του δόκιμου μέλους. Το δόκιμο μέλος έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε δράση του Σωματείου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου στα όργανα του, για ένα χρόνο, όσο ορίζεται να διαρκεί η ιδιότητα του δόκιμου μέλους.

 

7.2. Κάθε αίτηση για την ιδιότητα του μέλους εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Παραρτήματος ή από το Δ.Σ. του Σωματείου και γίνεται δεκτή εκτός αν tο ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αναπτύξει δράση εναντίον των σκοπών του Σωματείου, έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή έχει στερηθεί με απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης το δικαίωμα της ίδρυσης ή συμμετοχής σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση.

 

7.3. Εφόσον το Συμβούλιο του Παραρτήματος ή το Δ.Σ. του Σωματείου κάνει δεκτή μία αίτηση, το αιτών πρόσωπο αποκτά αμέσως την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

8.1. Για τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) κατά την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου και του εκλέγεσθαι, αρκεί η εγγραφή στο Σωματείο να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1 μήνα πριν την σύγκλιση της Συνέλευσης.

 

8.2. Αρμόδιο για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής ενός μέλους είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με την κρίση του για την αποδοχή ή μη της κάθε αίτησης

 

8.3. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους απονέμει ο νόμος και το παρόν καταστατικό:

 

8.3.1. Μεριμνούν για τη διατήρηση του θεσμού του Σωματείου και τη διάδοση των σκοπών του.

 

8.3.2. Παρουσιάζουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο πλαίσιο του Σωματείου.

 

8.3.3. Συμμετέχουν σε όσες το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

8.3.4. Μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και να εγγράφονται στη λίστα ομιλητών με προτεραιότητα.

 

8.3.5. Μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 

8.3.6. Μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα διοικητικά όργανα εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

 

8.3.7. Μπορούν να μετέχουν στις δραστηριότητες του Παραρτήματος, στο οποίο ανήκουν, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τα όργανα αυτού.

 

8.3.8. Μπορούν να μετέχουν στις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

8.3.9. Μπορούν να εκπροσωπούν το σωματείο με την παρουσία τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή κοινωνικά γεγονότα μείζονος σημασίας, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.

 

8.3.10. Δεν χρησιμοποιούν την ιδιότητα του μέλους, ή την κάρτα μέλους του Σωματείου για σκοπούς και υπηρεσίες πέραν αυτών που το σωματείο αποφασίζει και ανακοινώνει.

 

8.4. Η υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ., δε συμβιβάζεται με συνδικαλιστική ιδιότητα ή με συμμετοχή στα όργανα συνδιοίκησης πολιτικών κομμάτων. Υποψήφιο πρόσωπο σε πολιτικές εκλογές δε δικαιούται να θέσει κάποιο άτομο, από την ημερομηνία των εκλογών μέχρι το πέρας ενός έτους, υποψηφιότητα για τις άνω αναφερόμενες θέσεις του Σωματείου. Στην περίπτωση που εκλεγμένο στις άνω αναφερόμενες θέσεις του Σωματείου μέλος θέσει υποψηφιότητα σε εκλογές εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του στο Δ.Σ. του Σωματείου. Αρμόδιο για την εφαρμογή αυτού του άρθρου του καταστατικού είναι το Δ.Σ. του Σωματείου.

 

8.5. Τα τακτικά μέλη μπορούν να παραιτούνται από τις διοικητικές τους θέσεις  εφόσον:

 

8.5.1. Έχουν αιτιολογήσει με γραπτή αίτηση τους λόγους της αποχώρησης τους.

 

8.5.2. Έχει γίνει δεκτή η παραίτηση τους από το ΔΣ

 

8.5.3. Δεν έχουν αφήσει εκκρεμότητες απέναντι στο Σωματείο και έχουν επιμεληθεί της παράδοσης όλων των στοιχείων, τα οποία αφορούσαν στη διοικητική τους θέση και στις δραστηριότητες που συμμετείχαν.

 

9. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

9.1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως, με δήλωση που επιδίδεται στο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου.

 

10. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 

10.1. Η αποβολή μέλους επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

11.1. Τα όργανα του Σωματείου είναι:

 

11.1.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Σωματείου

 

11.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου

 

11.1.3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).

 

11.1.4. Οι Ειδικές Επιτροπές δραστηριοτήτων (Ε.Ε.).

 

12. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

12.1. Η Γ.Σ. του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου.

 

12.2. Αποτελείται από το σύνολο των μελών τα οποία έχουν ενταχθεί στο Σωματείο τουλάχιστον ένα(1) μήνα προ της συγκλίσεως αυτής.

 

12.3. Την ευθύνη για τη σύγκλιση της Γ.Σ. την έχει το Δ.Σ.

 

12.4. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καθορίζεται από τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί στη θέση της Προεδρίας ή της Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των γραφείων αντιπροσώπευσης και των μελών.

 

12.5. Η Γενική Συνέλευση, ασκεί όλα γενικώς τα δικαιώματα της, όπως ορίζεται από τους νόμους και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα:

 

12.5.1. Αξιολογεί τα πεπραγμένα των Παραρτημάτων και των Επιτροπών.

 

12.5.2. Είναι αρμόδια για την έγκριση ή την απόρριψη του ισολογισμού κάθε Παραρτήματος, του ισολογισμού όλων των εκδηλώσεων και των ειδικών επιτροπών δραστηριοτήτων

 

12.5.3. Είναι αρμόδια για την έγκριση ή την απόρριψη του ετήσιου ισολογισμού του Σωματείου.

 

12.5.4. Αποδέχεται συνολικά και κατά κράτος με ψηφοφορία τις εκ του Δ.Σ. του Σωματείου προτεινόμενες καταστατικές τροποποιήσεις.

 

12.5.5. Είναι η μόνη αρμόδια για τη διάλυση του Σωματείου.

 

12.5.6. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει το 1/2 των τακτικών μελών παρόν.

 

12.5.7. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 7 (επτά) ημερών, οπότε δεν απαιτείται το 1/2 των μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

12.5.8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

 

12.5.9. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγονται προσωρινά μεταξύ των μελών, τρία μέλη με αρμοδιότητες εφορευτικής επιτροπής: απαριθμούν τα παριστάμενα μέλη με δικαίωμα ψήφου, και μετρούν τις ψήφους. Εφ όσον υπάρχει ομοφωνία η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται και δι’ ανατάσεως της χειρός.

 

12.6. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα παριστάμενα, μέλη, συμπεριλαμβανομένης της εφορευτικής επιτροπής και μόνον αυτά.

 

12.7. Η ψήφος δεν είναι μεταβιβάσιμη.

 

12.8. Για περιπτώσεις ανυπέρβλητου κωλύματος η Γ.Σ. έχει τη δυνατότητα να θέσει διαδικασία αποστολής ψήφου στη διαδικασία με επιστολή φυσική. Η διαδικασία αυτή μπορεί να έχει ισχύ το νωρίτερο για την επόμενη συνέλευση από αυτή του ορισμού και ψήφισής της.

 

12.9. Στη Γ.Σ. προεδρεύει το πρόσωπο που έχει εκλεγεί στη θέση της Προεδρίας ή σε περίπτωση κωλύματος το πρόσωπο που έχει εκλεγεί στη θέση της Αντιπροεδρίας και τηρούνται πρακτικά από τον το πρόσωπο που έχει εκλεγεί στη Γενική Γραμματεία του Σωματείου. Τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί στη θέση της Προεδρίας και της Γενικής Γραμματείας αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

 

12.10. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος των μελών του προεδρείου εκλέγονται αντικαταστάτες για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης μόνο Γ.Σ.

 

12.11. Μετά την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. ανοίγει λίστα των προσώπων που θα λάβουν τον λόγο.

 

12.12. Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου, μπορεί να ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό ζήτημα ή για διευκρινιστική ερώτηση.

 

12.13. Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου, μπορεί να εισηγηθεί έως τρεις προτάσεις σε ψηφοφορία εφόσον υπάρχει δεύτερο πρόσωπο που εισηγείται, για κάθε πρόταση. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Προεδρείο γραπτώς με αιτιολόγηση. Το πρόσωπο που έχει τη θέση της Γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να διαβάσει την πρόταση και την αιτιολόγηση της στη Γενική Συνέλευση το συντομότερο. Αν δεν υπάρχει διευκρινιστική ερώτηση επί της εισήγησης, πραγματοποιείται αμέσως ανοικτή ψηφοφορία για την έγκριση ή την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης. Τόσο το φύλλο της πρότασης όσο και το αποτέλεσμα της Γ.Σ. για την πρόταση φυλάσσονται στα πρακτικά.

 

12.14. Σε κάθε ψηφοφορία, συμμετέχουν και υπολογίζονται σε αυτή μόνο τα παριστάμενα μέλη.

 

12.15. Οι ψηφοφορίες είναι ανοικτές, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ζητήσει το αντίθετο για συγκεκριμένη ψηφοφορία.

 

12.16. Το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας ανακοινώνεται από το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας και καταγράφεται στα πρακτικά.

 

12.17. Η Γ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, μέσω διαδικτύου και άλλα) ή κάποια μέλη της να συμμετέχουν σε αυτή με αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και το αδιάβλητο της επικοινωνίας.

 

13. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

13.1. Η σύνοψη των συζητήσεων και των αποτελεσμάτων της Γ.Σ. δημοσιεύεται από το Σωματείο σε όσα μέσα κρίνει κατάλληλο το Δ.Σ., ενώ υπάρχει η υποχρέωση να αναρτάται ο ετήσιος αναλυτικός υπολογισμός (δράσεων και οικονομικός) στην ιστοσελίδα του.

 

14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

14.1. Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από πέντε (5) αιρετά μέλη.

 

14.2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα.

 

14.3. Αναλυτικά, τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. πληρώνουν τις θέσεις:

 

14.3.1. Της Προεδρίας

 

14.3.2. Της Αντιπροεδρίας

 

14.3.3. Της Γενικής Γραμματείας

 

14.3.4. Της θέσης Υπευθύνου προσώπου Αλληλεγγύης και Υποστήριξης

 

14.3.5. Της θέσης του προσώπου που τηρεί το Ταμείο του Σωματείου.

 

14.4. Η θητεία των αιρετών μελών του Δ.Σ. είναι διετής.

 

14.5. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγονται:

14.5.1. Η σύγκλιση της Γ.Σ.

14.5.2. Η κατάρτιση της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ.

 

14.6. Ο ορισμός των επιτροπών και του προσώπου που έχει θέση συντονισμού τους γίνεται έπειτα από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Η καθοδήγηση και ο έλεγχος του έργου των Επιτροπών γίνεται ακολούθως προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

14.7. Η διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου που αποκτάται με πόρους του Σωματείου ή δωρίζεται στο Σωματείο

 

14.8. Η επίτευξη συνεργασιών με άλλους φορείς.

 

14.9. Η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή αυτών σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

 

14.10. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές ανά έτος (κάθε τρίμηνο) και έκτακτα όποτε εισηγηθεί ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία του Δ.Σ.

 

14.11. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

 

14.12. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία (τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα) και με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες το καταστατικό ορίζει ότι απαιτείται ομοφωνία.

 

14.13. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε 1 (μία) εβδομάδα .

 

14.14. Όλες οι ψήφοι των μελών του Δ.Σ. είναι ισοβαρείς.

 

14.15. Της συνεδρίασης προεδρεύει το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας ή της Αντιπροεδρίας σε απουσία του προσώπου που έχει τη θέση της Προεδρίας, και τα πρακτικά τηρούνται αναλυτικά από το πρόσωπο που έχει τη θέση της Γενικής Γραμματείας.

 

14.16. Σε περίπτωση παραίτησης αιρετού μέλους του Δ.Σ. για τη θέση που μένει κενή θα ορίζεται αντικαταστάτης προσωρινά μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, μετά από ομόφωνη (μόνο) επιλογή των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Εάν τα παραιτηθέντα μέλη είναι γνησίως περισσότερα των δύο, τότε προκηρύσσονται εκλογές για νέο Δ.Σ. Η επόμενη Γενική Συνέλευση προκηρύσσει εκλογές για τη συγκεκριμένη θέση και ακολουθεί η διαδικασία η οποία περιγράφεται στο καταστατικό για τις εκλογές των αιρετών μελών του Δ.Σ. του Σωματείου.

 

14.17. Το Δ.Σ. μπορεί να λάβει αποφάσεις και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, Internet και άλλα) ή κάποια μέλη του να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία με αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός, το αδιάβλητο της επικοινωνίας

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

15.1. Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

 

15.1.1. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γ.Σ. Ειδικότερα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται τα πέντε πρώτα σε ψήφους υποψήφια μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφούντων. Ακολούθως το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και με εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκλέγονται τα πρόσωπα που θα πληρώσουν τις θέσεις της Προεδρίας, της Αντιπροεδρίας, της Γενικής Γραμματείας, της θέσης Υπευθύνου Αλληλεγγύης και Υποστήριξης, καθώς και της θέσης του προσώπου που κρατά το Ταμείο του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφιών επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα μετά (μόνο) από ομόφωνη απόφασή του να διορίσει πρόσωπο ως Noμικό Σύμβουλο και Εκπρόσωπο Τύπου, που μπορεί να μην είναι μέλη του σωματείου.

 

15.1.2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου προς το Δ.Σ. πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Σωματείου, το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.

 

15.2. Το Δ.Σ. ελέγχει τις υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά στα ψηφοδέλτια.

 

15.3. Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. ισχύουν τα ίδια ψηφοδέλτια.

 

15.4. Σε περίπτωση που ένα εκλεγέν πρόσωπο δεν θελήσει ή δεν μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντα του πριν καν το Δ.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη.

 

15.5. Η Εφορευτική Επιτροπή που σχηματίζεται για τις εκλογές αποτελείται από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου.

 

15.6. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα κι υποψήφιοι.

 

15.7. Κανένα μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή δε δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. Στο Δ.Σ. του Σωματείου δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν πρόσωπα που ανήκουν σε άλλη μη κυβερνητική οργάνωση.

 

15.8. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη:

 

15.9. Του ελέγχου της εγκυρότητας των εκλογικών καταλόγων

 

15.10. Της διεξαγωγής των εκλογών και της ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

 

15.11. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας μπορούν να υποβληθούν σε διάστημα τριών (3) ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

 

15.12. Μετά το πέρας των εκλογών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται της παράδοσης στα νέα μέλη του Δ.Σ. των βιβλίων του Σωματείου και των λοιπών στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο κάθε αξιώματος. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής γίνεται εντός πέντε (5) ημερών και φέρει την υπογραφή των προσώπων που έχουν τη θέσης της Προεδρίας και της Γενικής Γραμματείας.

 

16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

 

16.1. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

16.1.1. Η σύγκλιση και προεδρία των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του Σωματείου.

 

16.1.2. Η ευθύνη για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ. του Σωματείου σε συνεργασία με το πρόσωπο που έχει τη θέση της Γενικής Γραμματείας του Σωματείου.

 

16.1.3. Η ευθύνη για την ενημέρωση των μελών του Σωματείου για κάθε ζήτημα που προκύπτει στο Σωματείο.

 

16.1.4. Η ευθύνη για την κατάθεση του ετήσιου απολογισμού στη Γενική Συνέλευση.

 

16.1.5. Η υπογραφή όλων των εξερχόμενων εγγράφων του Δ.Σ. του Σωματείου καθώς και των Πρακτικών της Γ.Σ. των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., των γραμματίων εισπράξεων και των ενταλμάτων πληρωμών.

 

16.1.6. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

 

16.1.7. Ενεργεί από κοινού με το πρόσωπο που τηρεί το Ταμείο για τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

 

16.1.8. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδικαστικά το Σωματείο σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Σε τυχόν κώλυμά του, το Σωματείο εκπροσωπείται από το πρόσωπο που έχει τη θέση της Αντιπροεδρίας.

 

16.1.9. Η ευθύνη ενημέρωσης των νέων μελών σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν το Σωματείο, σε συνεργασία με τα πρόσωπα που έχει τη θέση της Αντιπροεδρίας και της Γενικής Γραμματείας.

 

17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

 

17.1. Τα καθήκοντα είναι τα ακόλουθα:

 

17.1.1. Αναπληρώνει το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας σε περίπτωση κωλύματος.

 

17.1.2. Διεκπεραιώνει όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες θα ανατεθούν σ’ αυτό από το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας ή το Δ.Σ. του Σωματείου.

 

17.1.3. Ενημερώνει τα νέα μέλη σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου, όπως επίσης
για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν το Σωματείο, σε συνεργασία με τα πρόσωπα που έχουν τη Θέση
της Προεδρίας και της Γενικής Γραμματείας.

 

18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

 

18.1. Τα καθήκοντα είναι τα ακόλουθα:

 

18.1.1. Η τήρηση των αρχείων του Σωματείου, δηλαδή του βιβλίου Πρωτοκόλλου, του Βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Βιβλίου Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., του βιβλίου Μητρώου των Μελών του Σωματείου των ηλεκτρονικών μέσων φύλαξης των αρχείων και ακόμη η φύλαξη της Σφραγίδας του Σωματείου.

 

18.1.2. Η ευθύνη κατάρτισης της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας του Σωματείου.

 

18.1.3. Η τήρηση αναλυτικών πρακτικών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία συνυπογράφει με το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας και καταχωρεί στο αντίστοιχο βιβλίο Πρακτικών.

 

18.1.4. Η έκδοση τακτικού ενημερωτικού εντύπου, για τα Συμβούλια των γραφείων αντιπροσώπευσης, τα πρόσωπα που συντονίζουν τις Επιτροπές και τα μέλη του Δ.Σ. Το έντυπο αυτό θα περιέχει πληροφορίες για την πρόοδο των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα του Σωματείου.

 

18.1.5. Η ευθύνη ενημέρωσης των νέων μελών σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν το Σωματείο σε συνεργασία με τα πρόσωπα που έχουν τη θέση της Προεδρίας και της Γενικής Γραμματείας.

 

19. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

19.1. Τα καθήκοντα είναι τα ακόλουθα:

 

19.2. Η έννομη και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

 

19.3. Η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, εφόσον υπάρχει, για το Ταμείο του Σωματείου.

 

19.4. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του Σωματείου σε συνεργασία με τα πρόσωπα που έχουν τη θέση τήρησης του ταμείου των γραφείων αντιπροσώπευσης και τα πρόσωπα που συντονίζουν τις διαρκείς επιτροπές, με την είσπραξη σε διπλότυπες αποδείξεις του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθώς και κάθε άλλου εσόδου του Σωματείου.

 

19.5. Πληρώνει τα έξοδα του Σωματείου και κάθε υποχρέωση προς τρίτους, ύστερα από εντολή του προσώπου που έχει της θέση της Προεδρίας.

 

19.6. Είναι προσωπικά υπεύθυνο για κάθε απώλεια χρημάτων του Ταμείου και τηρεί βιβλία Ταμείου, εισπράξεων και πληρωμών και κάθε άλλο στοιχείο που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

 

19.7. Είναι υποχρεωμένος να ενεργεί από κοινού με τον Πρόεδρο, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, για κάθε πληρωμή.

 

19.8. Συντονίζει τη συνεργασία των γραφείων αντιπροσώπευσης και των επιτροπών με το Δ.Σ. και το Γενικό Ταμείο σε οικονομικό επίπεδο.

 

19.9. Έχει την ευθύνη της τήρησης των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου και της φορολογικής τακτοποίησης μαζί με το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας.

 

19.10. Φροντίζει και συντονίζει τις ενέργειες για την ανεύρεση πόρων.

 

19.11. Διενεργεί οικονομικό έλεγχο στις επιτροπές, στα γραφεία αντιπροσώπευσης και σε κάθε δραστηριότητα του Σωματείου, οποιαδήποτε στιγμή.

 

19.12. Παρουσιάζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Σωματείου στη Γ.Σ. σε συνεργασία με το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας.

 

19.13. Ενημερώνει το Δ.Σ. ανά πάσα στιγμή για την οικονομική κατάσταση.

 

19.14. Συντονίζει και ελέγχει την δράση των ταμείων των γραφείων αντιπροσώπευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση σε γραπτές εντολές του.

 

19.15. Επιβλέπει και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό στην ιστοσελίδα του Σωματείου, σε συνεργασία με το πρόσωπο που έχει τη θέση της Προεδρίας.

 

20. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

20.1. Καθήκον του Μέλους του Δ.Σ. είναι να διεκπεραιώνει όλες τις αρμοδιότητες που θα του ανατεθούν.

 

21. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

21.1. Οι ειδικές επιτροπές ορίζονται από το Δ.Σ. με πρόταση δύο τακτικών μελών του Σωματείου και έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης που αφορά στην υλοποίηση μιας νέας δραστηριότητας.

 

21.2. Το Δ.Σ. ορίζει το συντονιστή κάθε ειδικής επιτροπής και μόνο αυτό είναι αρμόδιο για την αντικατάσταση του.

 

21.3. Η κάθε ειδική Επιτροπή αποσαφηνίζει το αντικείμενο και τον τρόπο της δράσης της στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

21.4. Η δράση των ειδικών Επιτροπών ελέγχεται από το Δ.Σ. με το οποίο οι ειδικές Επιτροπές οφείλουν να συνεργάζονται και το οποίο οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά.

 

21.5. Σε περίπτωση διαφωνίας τόσο μεταξύ των μελών της όσο και με τις άλλες επιτροπές, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό είναι το Δ.Σ. και σε δεύτερο βαθμό η Γ.Σ.

 

22. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

20.1 Το πειθαρχικό συμβούλιο του Σωματείου είναι τριμελές και εκλέγεται από την Γ.Σ.

 

20.2 Σ’ αυτό δεν μπορούν να μετέχουν μέλη του Δ.Σ.

 

20.3 Αρμοδιότητές του είναι η επιβολή των πειθαρχικών ποινών:της οριστικής διαγραφής μέλους, προσωρινής διαγραφής για ένα έτος, ή έκπτωσης από το Δ.Σ. του Σωματείου.

 

20.4 Λόγοι για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του Σωματείου είναι η παραβίαση κανόνων του Καταστατικού ή ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Σωματείου.

 

20.5 Οι προτάσεις για πειθαρχικές ποινές γίνονται προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση τουλάχιστον επτά (7) τακτικών μελών του Σωματείου.

 

20.6 Ο αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραδίδονται στο Δ.Σ. το οποίο έχει την ευθύνη σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα την επικύρωση της πειθαρχικής ποινής. Σε άλλη περίπτωση η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου θεωρείται άκυρη.

 

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

21.1. Για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Η Γ.Σ. του Σωματείου συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόφαση των 3/5 των μελών του Δ.Σ.

 

21.2 Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του Σωματείου, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

 

24. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

24.1.Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. του Σωματείου συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόφαση των 4/5 των μελών του Δ.Σ.

 

24.2.Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του Σωματείου, στην οποία πρέπει να παρίστανται τα 3/4 των μελών του Σωματείου και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

 

24.3.Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του Σωματείου διαμοιράζεται σε κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που θα αποφασίσει η Γ.Σ.  και σε καμία περίπτωση δε διανέμεται στα μέλη του Σωματείου.

 

ΑΘΗΝΑ ..07./….11../…..2019…