Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ελευθεριών και της ίσης μεταχείρισης των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Στην αρχή της συνάντησης συζητήθηκε η ανάγκη για συνέχιση της χορηγίας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την κάλυψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, μια συνεργασία που ξεκίνησε από αρχές Απριλίου 2020, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 και κατέστη δυνατόν να υποστηριχθούν σε εβδομαδιαία βάση 45 τρανς και ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Εκ μέρους του ΣΥΔ τέθηκαν και μια σειρά ζητημάτων με επίκεντρο τις προκλήσεις που προκύπτουν από την διαδικασία του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σχετικά με την μεταβολή των εγγράφων των τρανς προσώπων στα Δημοτολόγια με αφορμή πρόταση του ΣΥΔ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου αλλά και σεξουαλικού προσανατολισμού προς το προσωπικό του Δήμου που εργάζεται στα Δημοτολόγια, στην Δημοτική Αστυνομία, στο υγειονομικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό των υπηρεσιών αλληλεγγύης που εργάζεται σε υπηρεσίες του Δήμου.

Επιπλέον στο πλαίσιο της τήρησης αρχής της ίσης μεταχείρισης, επισημάνθηκε από το ΣΥΔ η υιοθέτηση διάταξης από το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα και με το κοινοτικό κεκτημένο διάταξη για την ίση μεταχείριση συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, κατά τα πρότυπα της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη (Απόφαση 189/2016) της Περιφέρειας Αττικής πουαναφέρει[1]:

«Κατά την παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς τις/τους πολίτες απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση ιδίως λόγω φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, επαγγέλματος, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».

Τούτο είναι απαραίτητο, καθώς σύμφωνα με τον ν. 4443/2016, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης[2].

Ακόμη, στο ίδιο πλαίσιο, το ΣΥΔ, έθεσε υπόψη του Δημάρχου Αθηναίων, το ζήτημα της λειτουργίας των Γραφείων Ισότητας σύμφωνα, με τον νόμο 3852/2010 για τον «Καλλικράτη», Άρθρο 97, εδάφιο η’, όπου καταρτίζεται υπηρεσιακή μονάδα των Δήμων με αρμοδιότητα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Υπό το πρίσμα, λοιπόν των νομοθεσιών για την ίση μεταχείριση, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, πρέπει να έχουν αντίκρισμα και στην ίση μεταχείριση για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Σε αυτή την κατεύθυνση το ΣΥΔ, πρότεινε ως ενδεικνυόμενο μέτρο την λειτουργία Γραφείων Ισότητας με ουσιαστικές αρμοδιότητες και για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, που θα ασχολείται συστηματικά με την απάλειψη των προκαταλήψεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στον Δήμο Αθηναίων. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το Άρθρο 76 του ιδίου νόμου όπου στην παρ. 1, εδ. η’ καταρτίζεται η Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία προτείνεται να συμμετέχουν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, και εν προκειμένω το ΣΥΔ πρότεινε την συμμετοχή εκπροσώπων του που θα εμπλουτίσουν σε ιδέες για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Ακολούθως, το ΣΥΔ έθεσε προς τον κύριο Δήμαρχο το ζήτημα της ανάληψης θετικών πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού στον χώρο της εργασίας μέσω προγραμμάτων για την απασχόληση σε Δημοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα μέσω της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τη δυνατότητα ο Δήμος Αθηναίων -όπως έχουν πράξει άλλοι μητροπολιτικοί δήμοι σε χώρες της Ε.Ε.- να στεγάσει ένα ΛΟΑΤΚΙ κέντρο για τη στέγαση οργανώσεων, ή εναλλακτικά ίσως την απαλλαγή των γραφείων τωνΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων από δημοτικά τέλη. Τέλος θέσαμε τρόπους υποστήριξης και συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε δράσεις του ΣΥΔ σχετικά με την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης και την Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εργασία στο σεξ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Μπακογιάννης, ανταποκρίθηκε θετικά: α) Στη συνέχιση της χορηγίας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την κάλυψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, β) Στην ανάγκη εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων προς προσωπικό του Δήμου σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, γ) Στην πρότασή μας για υιοθέτηση διάταξης απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο για την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ενώ συμφωνήθηκε η διατήρηση της επαφής και συζήτησης για των λοιπών παραπάνω ζητημάτων που τέθηκαν.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ενδυνάμωση των τρανς και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων καθώς και για την διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους και την ίση μεταχείριση για λόγους έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου, αλλά και σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών: http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/20039/160727_harta.pdf.

[2] Βλέπε σχετικό άρθρο του δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου, από το ιστολόγιο e-lawyer: http://elawyer.blogspot.com/2016/11/blog-post_21.html.