Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνταγματική Αναθεώρηση: Απαραίτητη η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 5».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου και σε συνέχεια των προτάσεων που είχε καταθέσει κατά τη προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για την Συνταγματική Αναθεώρηση, επισημαίνει εκ νέου την αναγκαιότητα της τροποποίησης του Άρθρου 5, παράγραφος 2 του Συντάγματος, στη κατεύθυνση της προσθήκης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.[1].

Συγκεκριμένα, το ΣΥΔ, στις 22 Νοεμβρίου του 2018, κατέθεσε αναλυτικές προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση[1], με κύρια επισήμανση την τροποποίηση του Άρθρου 5, παρ. 2., με προτεινόμενη την ακόλουθη διατύπωση:

«2. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ΕλληνικήΕπικράτεια απολαμβάνει την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας του, την ίση μεταχείριση, και τηνπλήρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του σε όλα τα πεδία της ζωής, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού προσώπου που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Απαγορεύονται οι ομαδικές απελάσεις.»

Η διατύπωση αυτή, διασφαλίζει επεκτείνοντας την απόλυτη προστασία της τιμής, της ζωής και της ελευθερίας προσώπων, όχι μόνο για τους λόγους που ήδη αναφέρονταν (εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων), αλλά με ρητό τρόπο και για λόγους αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Επιπλέον, όμως, πέραν της τιμής, της ζωής και της ελευθερίας, διασφαλίζεται και η ίση μεταχείριση, έως και η πλήρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλα τα πεδία της ζωής χωρίς διακρίσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Συνταγματικός νομοθέτης, μπορεί να δώσει τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση ότι η τιμή, η ζωή η ελευθερία, αλλά και η ίση μεταχείριση και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα ικανοποιούνται σε όλα τα πεδία της ζωής και της ατομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, για όλους τους συνανθρώπους μας που σύμφωνα με εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους.

Θα πρέπει, ακόμη, να σημειώσουμε ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2019, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σε σχετική ανακοίνωσή της που κατέθεσε τις προτάσεις της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση[2], επί του Άρθρου 5, παρ. 2, επισημαίνει επίσης, την αναγκαιότητα προσθήκης του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, επεκτείνοντας μάλιστα ακόμη και για λόγους εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΕΔΑ:

“Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

Η ΕΕΔΑ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 του Συντάγματος, προς την κατεύθυνση της εναρμόνισής του με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και της διασφάλισης του μέγιστου δυνατού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων όλων όσοι διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5, παρ. 2, του Συντάγματος, ώστε να διευρυνθεί η ήδη προβλεπόμενη «απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων», κατά τρόπο που να περιλαμβάνει και την προστασία – επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων λόγων διάκρισης – και από κάθε διάκριση λόγω χρώματος, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης, σύμφωνα με τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ ότι η ΝΔ είχε καταψηφίσει την αναθεώρηση του Άρθρο 5, παρ. 2 του Συντάγματος[3], ο βουλευτής της Ν.Δ. που είχε εκπροσωπήσει τη Ν.Δ. σε ημερίδα του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης το 2018, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, είχε αναφέρει «δεν βλέπω τον λόγο να μην προστεθούν και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, είμαστε ανοικτοί», ενώ κατά τη προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, το Κίνημα Αλλαγής, μετά από παλινωδίες, τελικώς, παρευρέθη μόνο ένας εκπρόσωπός του, και με αυτόν τον τρόπο αρνήθηκε ουσιαστικά τη ψήφιση αναθεώρησης του άρθρου αυτού[4], με αποτέλεσμα, πλέον, να χρειάζονται 180 ψήφοι για τη τροποποποίηση του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος.

Ακόμη, την συζήτηση της 9ης Οκτωβρίου 2019 της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος[5], οι εισηγητές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Ν.Δ., τοποθετήθηκαν στο θέμα της τροποποίησης του Άρθρου 5, παρ. 2 του Συντάγματος, με την καινοφανή επιχειρηματολογία ότι είναι περιττή και καταχρηστική η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου διότι εάν προστεθούν αυτό θα σήμαινε ότι θα εξαιρούνταν άλλες κατηγορίες που δεν αναφέρονται. Τούτο αποτελεί πρόφαση και είναι ψευδές, καθώς η πρόταση τόσο του ΣΥΔ, όσο και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ (που είναι ακόμη πιο διευρυμένη), είναι οι πιο ευρείες δυνατές και πλήρεις και συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων ανθρώπων που σύμφωνα με τα κείμενα και τις συμβάσεις όλων των διεθνών οργανισμών χρήζουν προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Το γεγονός, δε, ότι οι προταθείσες προς προσθήκη κατηγορίες προστασίας δικαιωμάτων και ελευθεριών (φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου) προστατεύονται απ’ τον κοινό νομοθέτη που επικαλέστηκαν οι εισηγητές της Ν.Δ., δεν αποτελεί επιχείρημα, καθώς οι Συνταγματικές δεσμεύσεις εγγυώνται το σύνολο και την εφαρμογή σε όλα τα πεδία των δικαιωμάτων και ελευθεριών στη δημοκρατική τάξη της χώρας. Συνεπώς η άρνηση προσθήκης τους, μεταφράζεται αν τοις πράγμασι, σε άρνηση προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλα τα πεδία εφαρμογής του κράτους δικαίου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), εν όψει της ολοκλήρωσης των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τονίζει εκ νέου της αναγκαιότητας της τροποποίησης του Άρθρου 5, παρ. 2 του Συντάγματος, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην κατεύθυνση της προσθήκης της αναπηρίας, του φύλου, και ιδίως του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, ώστε η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις να συμπεριλαμβάνει όλους τους συνανθρώπους μας και να διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι σε μία δημοκρατική κοινωνία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 79, 3οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-17.00 

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Οι προτάσεις του ΣΥΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/.

[2]Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/EEDA_Syntagmatiki%20Anatheorisi.pdf.

[3]Άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τη ΝΔ με ομοφοβικό υπόβαθρο: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80/.

[4]Απαράδεκτη άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από το Κίνημα Αλλαγής: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9/.

[5]Συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2019 Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με θέμα την αναθεώρηση των Άρθρων 5, 21, 22 και 25. Πρώτο μέρος: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#528a5a76-3460-4c50-862b-aae1012bafb3. Δεύτερο μέρος: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#c04ee374-147d-4131-9b69-aae1012bfe3d.