Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ρατσιστική βία: ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου απουσιάζουν».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις του επί του «Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την Αντιμετώπιση της Ρατσιστικής Βίας» (εδώ), από το οποίο απουσιάζουν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 1, αναφέρεται: «(…) πρόληψη και δίωξη αδικημάτων πoυ διαπράττoνται σε βάρος προσώπων ή ομάδων προσώπων αποκλειστικά λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή του θρησκεύματος τους», είναι απαραίτητο να προστεθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου.

Επιπλέον στην Παρ α’, με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου σε αρμονία με την εισαγωγή του Άρθρου 1. Στην Παρ. β’ προτείνουμε επίσης πλην του γενικού «αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά» την προσθήκη της φράσης «και εγκλημάτων μίσους». Στο Άρθρο 4, παρ 1., που αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας και καταγραφής θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί με ρητό τρόπο ότι οι καταγγελίες μπορούν να γίνονται με ανώνυμο τρόπο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θεωρεί ότι πέραν των τροποποιήσεων που προαναφέρθηκαν για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και των εγκλημάτων μίσους είναι ακόμη απαραίτητες επίσης οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Ενσωμάτωση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε όλη την Ε.Ε.» που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και συμπεριλαμβάνει με σαφή τρόπο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (δείτε εδώ http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20120907IPR50809/html/El-Parlamento-Europeo-refuerza-los-derechos-de-las-v%C3%ADctimas και εδώ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0244+0+DOC+XML+V0//EL ).

2. Αναθεώρηση του Άρθρου 79, παρ. 3 του ΠΚ, το οποίο μετά την τροποποίηση που έγινε επί του άρθρου το 2008, προστέθηκε το εδάφιο: «Η τέλεση της πράξης από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση.», στην κατεύθυνση της προσθήκης και της ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com