Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι προτάσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για το Ν/Σ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας».


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με βάση το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την «καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου», συνέταξε έκθεση όπου συνοψίζονται παρατηρήσεις και προτάσεις προς αναθεώρηση του νομοσχεδίου, με σκοπό την πιο αποτελεσματική θέσπιση πλαισίου ρύθμισης για την καταπολέμηση μορφών ρατσισμού, στο πνεύμα της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28.11.2008.

Η φιλοσοφία που διαπνέει τις παρατηρήσεις-προτάσεις μας, αφορά αφ’ ενός μεν στην προσθήκη της έννοιας της «ταυτότητας κοινωνικού φύλου», όπως αυτή ορίζεται από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Thomas Hammarberg, αφετέρου, στην ασαφή έννοια της «εχθροπάθειας» όπως εισαγάγεται στο Σχέδιο Νόμου όπου προτείνουμε συγκεκριμένη αντικατάστασή της, καθώς επίσης επιμέρους παρατηρήσεις που αποδίδουν πιστότερα την Απόφαση-Πλαίσιο, ενώ τέλος προτείνουμε την κατάργηση του περιορισμού στο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής μόνο στα νομικά πρόσωπα που έχουν συμβουλευτικό καθεστώς ECOSOC.

Μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών εδώ.

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κατατεθούν αρμοδίως αύριο Τρίτη 1.3.2011 υπόψιν του Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Δ. με σκοπό την συζήτηση του νομοσχεδίου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα όπου γίνεται η Δημόσια Διαβούλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com