Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι παρατηρήσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τον Νέο Σωφρονιστικό Κώδικα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων, με την παρούσα ανακοίνωση καταθέτει τις προτάσεις του για την βελτίωση του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνει τον Νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, όπως αυτός τέθηκε προς διαβούλευση (μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/downloads/2012/11/SVFRONISTIKOS-KWDIKAS_SN.pdf), στην κατεύθυνση του σεβασμού της προσωπικότητας των διεμφυλικών / τρανς ατόμων.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

– Άρθρο 3, 1 / σελ. 2. «Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται….», πρέπει να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και (κυρίως) η ταυτότητα φύλου.

– Άρθρο 3, 2. / σελ 2. «…και κρατουμένων με ιδιαιτερότητες γενετησίου προσανατολισμού…» είναι λάθος η έκφραση – αφενός μεν ο προσδιορισμός «ιδιαιτερότητες» αποδίδει από μόνος του χαρακτηριστικά διάκρισης, αφετέρου ο όρος «γενετήσιος προσανατολισμός» είναι αδόκιμος. Προτείνουμε την αλλαγή όλης της παραγράφου ως εξής: «Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από την νομική ή πραγματική κατάστασή τους, όπως υπόδικων και κατάδικων, εγγάμων και αγάμων ή των εχόντων υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ασθενών η κατάσταση υγείας των οποίων προκύπτει από βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, ανηλίκων και ενηλίκων, ανδρών γυναικών και ανεξαρτήτως φύλου και έκφρασης φύλου, ατόμων με αναπηρίες ή από τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, ατόμων ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας και έκφρασης φύλου τους, κρατουμένων που είναι γονείς (ιδίως ανήλικων τέκνων), αλλοδαπών, κρατουμένων με επαγγελματικές δραστηριότητες, εφόσον γίνεται υπέρ του/της κρατουμένου και για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται.»

– Τμήμα Β’, Άρθρο 6, 2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΣΣΠΕΠ, προτείνουμε την προσθήκη ενός επιστήμονα νομικού εξειδικευμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα.

– Κεφάλαιο Δεύτερο, Άρθρο 11 (Διάκριση και διαχωρισμός κρατουμένων), 3, σελ. 8. Θεωρούμε ότι πρέπει ως πραγματική κατάσταση να προστεθούν η ταυτότητα και η έκφραση φύλου, ενώ ανάμεσα στο δίπολο άντρας και γυναίκα πρέπει να προστεθούν τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα. Συγκεκριμένα προτείνουμε να αλλάξει ως εξής: «Η πραγματική κατάσταση αφορά ιδίως το φύλο και την ταυτότητα και έκφραση φύλου, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, και την κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας και, βάσει αυτής οι κρατούμενοι διακρίνονται σε άντρες γυναίκες διεμφυλικά ή μεσοφυλικά άτομα, νεαρούς ενήλικες…»

– Κεφάλαιο Δεύτερο, Άρθρο 11 (Διάκριση και διαχωρισμός κρατουμένων), 6, σελ. 8. Θεωρούμε απαραίτητο να αλλάξει το γ) που αναφέρεται σε «ιδιαιτερότητες γενετήσιου προσανατολισμού. Προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή: γ) είναι ευάλωτοι λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου τους.

– Άρθρο 12, 1, σελ. 9. Προτείνουμε την αλλαγή: «Κρατούμενοι ανεξαρτήτως φύλου και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου…» αντί του «Κρατούμενοι και των δύο φύλων…».

– Άρθρο 13, σελ. 10. Προτείνουμε να προστεθεί άρθρο ανάμεσα στα 2 και 3 για τα κρατούμενα άτομα που είναι διεμφυλικά ή μεσοφυλικά. Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου άρθρου: «3. Τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα που είναι κρατούμενα και βρίσκονται στην διαδικασία φυλομεταβάσης – επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, παρακολουθούνται αν το ζητήσουν μετά από αίτημά τους από σχετικό γιατρό ενδοκρινολόγο καθώς και ψυχολόγο και μεταφέρονται σε κατάλληλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

– Άρθρο 21, σελ. 13-14 (Διαδικασία εισαγωγής). Προτείνουμε κατά τη διαδικασία εισαγωγής για τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, να καταγράφονται με το επιθυμητό κατά αυτά όνομα που να αντιστοιχεί με το κοινωνικό τους φύλο. Συγκεκριμένα μετά το άρθρο 2. προτείνουμε να προστεθεί το εξής: «Τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, καταγράφονται και με το όνομα που τα ίδια επιθυμούν ώστε τα στοιχεία καταγραφής να βρίσκονται σε συμφωνία με το επιθυμητό τους φύλο. Περαιτέρω προσφωνούνται από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους με το όνομα αυτό και απαγορεύεται ρητά κάθε διάκριση ή ηθική απομείωση της προσωπικότητάς τους με βάση την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου τους, τόσο από τους υπαλλήλους του σωφρονιστικού καταστήματος, όσο και από τους συγκρατούμενούς τους».

– Άρθρο 21, 6., σελ. 14. Προτείνουμε να αναφέρεται ότι αν ο/η κρατούμενος/η είναι διεμφυλικό ή μεσοφυλικό άτομο, η έρευνα να διενεργείται από άτομο που να είναι του ιδίου κοινωνικού και όχι βιολογικού φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε: «… Η έρευνα διενεργείται από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους του ιδίου φύλου με τον κρατούμενο και στην περίπτωση που ο κρατούμενος είναι διεμφυλικό ή μεσοφυλικό άτομο από ιδίου κοινωνικού φύλου».

– Άρθρο 26, σελ. 16-17 (Ενδυμασία και κλινοστρωμνή). Επί της ενδυμασίας, προτείνουμε να υπάρξει προσθήκη επιπλέον άρθρου για τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα ώστε να έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να έχουν την ενδυμασία που να βρίσκεται σε αρμονία με το κοινωνικό τους φύλο. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στο 2 και το 3 προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου: » Όσον αφορά τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί ενδυμασία που να αναλογεί και να βρίσκεται σε αρμονία με το κοινωνικό τους φύλο».

Άρθρο 27, σελ. 17-18 (Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Επί της ιατροφαρμακευτική περίθαλψης, προτείνουμε να υπάρξει προσθήκη μέριμνας για τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε ανάμεσα στο 3 και το 4 την προσθήκη του άρθρου ή πεδίου: «Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία φυλομετάβασης και επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, με την παρακολούθηση από ειδικούς επισκέπτες ιατρούς όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα».

– Άρθρο 33, σελ 33-34 (Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση). Επί της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, προτείνουμε να γίνει προσθήκη μέριμνας για τα διεμφυλικά άτομα, καθώς λόγω του αποκλεισμού τους λόγω των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής ενθάρρυνση ώστε να έχουν με ισότιμο τρόπο παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου μεταξύ του 4 και του 5: «Επίσης ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων».

– Άρθρο 38, 1., σελ. 23 (Καθορισμός εργασίας και απασχόλισης). Θεωρούμε ότι εκτός της ειδικής μέριμνας για τις γυναίκες πρέπει να υπάρχει και μέριμνα για τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα. Συγκεκριμένα στο τέλος του άρθρου προτείνουμε την εξής αλλαγή: «… με ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες, τα διεμφυλικά και τα μεσοφυλικά άτομα».

– Άρθρο 50, 1. σελ. 29 (Επισκέψεις). Εκτός των συγγενών, συνηγόρου, επιμελητή ανηλίκων και επιμελητή κοινωνική αρωγής, προτείνουμε

– Άρθρο 66, 2., σελ. 39. Το ε) περί προσβολής της γενετήσίας ελευθερίας πρέπει να αλλάξει σε σεξουαλική ελευθερία.

– Άρθρο 72, 1., σελ 41-42 (Μεταγωγή για λόγους υγείας). Επί του συγκεκριμένου άρθρου προτείνουμε την προσθήκη: «γ) Σε περιπτώσεις διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων που βρίσκονται στην διαδικασία προγράμματος για την διαδικασία επαναπροσδιορισμού του φύλου τους ή άλλων διαδικασιών που σχετίζονται με την φυλομετάβαση μετά από σχετικό αίτημα του ατόμου γίνεται μεταγωγή σε αρμόδιο θεραπευτήριο».

– Άρθρο 80, 2., σελ 46 (Μέριμνα της πολιτείας για τους απολυόμενους). Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μία σαφής αναφορά, λόγω των χρόνιων αποκλεισμών που υφίστανται, για τα διεμφυλικά άτομα ως προς τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την εξεύρεση εργασίας (πιθανόν ομοίως παρόμοια διατύπωση πρέπει να υπάρξει και για άλλες αποκλεισμένες ομάδες, πχ Ρομά, ΑμΕΑ κ.α.). Προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου την προσθήκη της φράσης: «Ειδική μέριμνα και ενθάρρυνση δίνεται στα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, με την μέριμνα του ΟΑΕΔ για την ενημέρωση και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com