Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Είναι απαραίτητη η προσθήκη της ταυτότητας φύλου στο νομοσχέδιο που εμπεριέχει Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά τα εγκλήματα μίσους».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ισονομίας για τα διεμφυλικά / τρανς άτομα, ενημερώνει για την απουσία της ταυτότητας φύλου στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 24-1-2013 και το οποίο εμπεριέχει Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, στο Άρθρο που αναφέρεται στα εγκλήματα μίσους.

Συγκεκριμένα, στο Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Γ’, Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, Άρθρο 68, σελ. 49-50, http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/Έγγραφο%20(7937329).pdf, αναφέρεται:

Τα εγκλήματα που τελούνται από μίσος εθνοτικό, φυλετικό, θρησκευτικό, ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού αντίκειται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πολίτευμα […] Είναι αναγκαίο ως εκ τούτου να προβλεφθεί ότι οι ποινές φυλάκισης για τα εγκλήματα που τελούνται από μίσος φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού κατά του παθόντος και για τα οποία υπάρχει ήδη η νομοθετική πρόβλεψη του αρθρ. 79 παρ.3 του ΠΚ περί επιβαρυντικής περίστασης, δεν θα αναστέλλονται και δεν θα μετατρέπονται, ώστε να επισημανθεί η κοινωνική αποδοκιμασία της πράξης και να εμπεδωθεί ο γενικοπροληπτικός και ειδικοπροληπτικός χαρακτήρας της ποινής για εγκλήματα που γίνονται από τέτοιο μίσος.

Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι στην ήδη υπάρχουσα νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 79 παρ 3 του ΠΚ που αναφέρεται στα εγκλήματα μίσους, προστίθεται στο εν λόγω νομοσχέδιο ότι οι ποινές δεν θα αναστέλλονται και δεν θα μετατρέπονται, πλην όμως θεωρούμε απαραίτητη την προσθήκη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου για τους ακούλουθους λόγους:

1) Όπως ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κύριος Ρουπακιώτης αναγνώρισε στην απάντηση για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων που κατατέθηκε από 19 βουλευτές (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7824803.pdf): «τα διεμφυλικά άτομα υφίστανται αρνητική αντιμετώπιση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα λοιπά πρόσωπα» Εν τούτοις, όπως αναφέρεται «καίτοι δεν υφίσταται στην ελληνική νομοθεσία ειδική αναφορά στην ταυτότητα φύλου ως απαγορευμένου λόγου διάκρισης». Αναγνωρίζεται επίσης ότι «η έννοια της ταυτότητας φύλου αποτυπώνεται ρητά σε πρόσφατα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς ακόμη ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε το 2010 την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την έννοια της ταυτότητας φύλου στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της ίσης μεταχείρισης».

2) Πράγματι, στη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12-9-2012 για «την στήριξη και εξασφάλιση των δικαιωμάτων για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε όλη την Ε.Ε.» αναφέρεται (http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20120907IPR50809/html/El-Parlamento-Europeo-refuerza-los-derechos-de-las-v%C3%ADctimas): «Στις ατομικές αξιολογήσεις θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, όπως η ηλικία, το φύλο, και η ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, καθώς και η φύση ή οι περιστάσεις του εγκλήματος, προκειμένου να βρεθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας του εκάστοτε θύματος».

3) Επίσης στο κείμενο της Οδηγίας αναφέρεται (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0244+0+DOC+XML+V0//EL): «Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, καθώς και παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα θύματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαισθησία και επαγγελματισμό και χωρίς κανενός είδους διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσιακής κατάστασης, καταβολών, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, έκφρασης ή ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής και κατάστασης υγείας».

Θεωρούμε επομένως ότι είναι απαραίτητη η προσθήκη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, στο συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα υπό το φως της σημαντικής αύξησης της ρατσιστικής βίας κατά μειονοτήτων.

Πέραν αυτού πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι εντελώς διαφορετική η έννοια του σεξουαλικού προσανατολισμού από την έννοια της ταυτότητας φύλου.

Αντιγράφουμε από την έκθεση του Thomas Hammarberg, πρώην Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου»: «Τα νομικά πλαίσια συχνά σε χώρες μέλη, δυστυχώς κατηγοριοποιούν την ταυτότητα φύλου, μαζί με τον σεξουαλικό πρoσανατολισμό, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, καθώς η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, θα πρέπει να γίνεται κατανοητός ως η έκφραση συναισθηματικής, σεξουαλικής έλξης, είτε προς το έτερο είτε προς το ίδιο, είτε και προς τα δύο φύλα (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, αμφισεξουαλικότητα). Ο όρος «ταυτότητα φύλου» μας προσφέρει την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι το φύλο με το οποίο καταγράφεται ένα νήπιο στη γέννησή του ενδέχεται να μην αντιστοιχεί με την κοινωνική έκφραση του φύλου του όταν αυτό μεγαλώνει. Αναφέρεται δηλαδή στην ατομική και εσωτερική εμπειρία του φύλου, η οποία μπορεί να μην βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία με το φύλο που γεννιέται και εσωκλείει την προσωπική αίσθηση του σώματος και του φύλου (δηλ. «έκφραση φύλου»).

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θεωρεί απαραίτητη την τροποποίηση του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε επαφή με Κοινοβουλευτικά κόμματα και φορείς για τον σκοπό αυτό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ

Ζαν Μωρέας 32, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ. 11741

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com