Αθήνα, 8 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας το οποίο -μεταξύ άλλων- θα μεταβάλει προς το αυστηρότερο διατάξεις της σχετικής κοινοτικής οδηγίας για το ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), υποστηρίζει σταθερά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας (Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ) και την μεταβολή προς το αυστηρότερο των διατάξεων για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής ρητορικής μίσους, καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ενσωματώσει την Απόφαση Πλαίσιο (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EL:PDF).

Εφιστούμε όμως την προσοχή στην αναγκαιότητα της προσθήκης της ταυτότητας φύλου, ως έδαφος απαγόρευσης της ρατσιστικής ρητορικής μίσους, σύμφωνα και με το Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου στο άρθρο 5, αναφέρεται (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0121+0+DOC+XML+V0//EL):

5. υπενθυμίζει τα αιτήματα που έχει διατυπώσει στο παρελθόν για επανεξέταση της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ειδικότερα όσον αφορά εκφράσεις και πράξεις αντισημιτισμού, θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, αντιαθιγγανισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας·

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), ξεκινά καμπάνια για την προσθήκη της ταυτότητας φύλου ως έδαφος απαγόρευσης της ρατσιστικής ρητορικής μίσους στο νέο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, με επαφές με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θεσμικούς φορείς.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να ενσωματώσει πλήρως την Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ στην γραμμή του Ψηφίσματος της 11.3.2013, συμπεριλαμβάνοντας την ταυτότητα φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρέας 17, Κουκάκι, Αθήνα, 11741.

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com