Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ στο Σχέδιο Νόμου για την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας».

30216608 – violence concept word cloud background

 

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου για την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, βρίσκεται σε μία σαφέστατα θετική κατεύθυνση αφού ενσωματώνει όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου, ωστόσο καταθέτει σχετικές παρατηρήσεις – προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή του όλου πλαισίου. Συγκεκριμένα κατ’ άρθρο:

Άρθρο 2 – Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Παράγραφος 3: Θεωρούμε απαραίτητο πέραν των γυναικών να τροποποιηθεί αυτή η παράγραφος ώστε να συμπεριλαμβάνει και τον ακρωτηριασμό προσώπων λόγω των χαρακτηριστικών φύλου τους όταν η πράξη γίνετια δίχως τη συναίνεση ή εν αγνοία τους. Προτείνουμε την τροποποίηση αυτής της παραγράφου ως ακολούθως:

«4. Όποιος με πρόθεση κατέπεισε γυναίκα, ενήλικη ή ανήλικη, να προβεί σε πράξη ακρωτηριασμού ή αυτοακρωτηριασμού, αν τελέστηκε η πράξη αυτή ή έγινε απόπειρά της ή τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση ή εν αγνοία σε πρόσωπο λόγω των χαρακτηριστικών φύλου του, τιμωρείται με φυλάκιση»

Πρόταση πρόσθεσης επιπλέον παραγράφου 6: Προτείνουμε τροποποίηση του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα, ώστε πέραν των ιδίων των προσώπων που είναι θύματα ρατσιστικής βίας, να συμπεριλαμβάνονται τόσο πρόσωπα λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών ή προσώπων που σχετίζονται μαζί τους, όσο και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνουμε την τροποποίηση του 81Α Π.Κ., ως ακολούθως:

«Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή λόγω της δράσης ή της ιδιότητας του παθόντος ως υπερασπιστή προσώπου ή λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών του παθόντος ή λόγω σχέση του παθόντος με πρόσωπο που φέρει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά το πλαίσιο ποινής διαμορφώνεται ως εξής».

Άρθρο 4 – Τροποποιούμενες Διατάξεις.

Παράγραφος 7: Θεωρούμε κρίσιμη πλην της προσθήκης τελευταίου εδαφίου στο Άρθρο 24 του ΠΔ 105/2014 που αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ώστε να καλύπτει όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από τη Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 24, ώστε να αναφέρονται με σαφήνεια η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου. Προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση:

«1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και τεκμηριώνει την εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο […]».

Πρόταση προσθήκης επιπλέον παραγράφου 9: Προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στον ν. 4491/2017, για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: α) αφαίρεση της έκφρασης «εξωτερική του εικόνα από την Παράγραφο 1, β) στην παράγραφο 2, αντικατάσταση της έκφρασης «απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα» με την: «απαιτείται το πρόσωπο να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του», καθώς επίσης κάτω των δεκαοκτώ ετών απλώς να απαιτείται (όπως σε όλες τις περιπτώσεις ανηλίκων) η συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, γ) κατάργηση της Παραγράφου 3 (έγγαμα πρόσωπα), δ) τροποποίηση της διαδικασίας στο Άρθρο 4 ώστε να είναι εξωδικαστική. Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε την απευθείας προσφυγή του προσώπου στο οικείο Ληξιαρχείο, ή εναλλακτικά μέσω συμβολαιογραφικής πράξης.

Συγκεκριμένα, πρώτη πρόταση:

«Άρθρο 4: 1. Όλα τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, επικαλούμενα τον παρόντα νόμο για τη την διόρθωση του καταγεγραμμένου τους φύλου και του κυρίου ονόματος, δηλώνουν εγγράφως, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, στο οικείο Ληξιαρχείο: το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.»

Εναλλακτική, δεύτερη πρόταση:

«Άρθρο 4: 1. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο υποβάλει δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Στη δήλωση αναγράφεται ότι το πρόσωπο ζητεί τη διόρθωση επειδή η ταυτότητα του φύλου του δεν αντιστοιχεί στο κοινωνικό του φύλο. Επίσης δηλώνεται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το επιλεγέν επίθετο. Στη δήλωση επισυνάπτονται αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και ονοματοδοσίας του προσώπου. 2. Αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποστέλλεται με ευθύνη του συμβολαιογράφου στον Εισαγγελέα, ο οποίος παραγγέλλει τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης. Ο ληξίαρχος καταχωρίζει το αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε ειδικό απόρρητο βιβλίο και εκδίδει νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης με το νέο φύλο, το νέο κύριο όνομα και επώνυμο. 3. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο να αλλάξει εάν το πρόσωπο το επιθυμεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία.»,

Και τέλος, ε) την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του Άρθρου 5 (συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου) ως εξής: «Εάν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών αλλάζει η καταχώριση του κυρίου ονόματος και του προσαρμοσμένου επωνύμου, σύμφωνα με τη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης του γονέα, εντός τριάντα (30) ημερών.»

Πρόταση προσθήκης επιπλέον παραγράφου 10: Παροχή δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων για τρανς πρόσφυγες. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη παραγράφου: «Κάθε πρόσωπο που αιτείται διεθνούς προαστασίας ή βρίσκεται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας ασύλου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης, το οποίο επιθυμεί την αλλαγή μικρού ονόματος και καταχώρησης φύλου στα έγγραφά του δηλώνει το επιθυμητό όνομα και το φύλο στην Υπηρεσία Ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου, χορηγεί νέα έγγραφα με το νέο όνομα και φύλο δεκαπέντε (15) ημερών.»

Πρόταση προσθήκης επιπλέον παραγράφου 11: Τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία (ν.3896/2010), στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών (ν.3769/2009) και στην αυτοτελή εργασία (ν. 4097/2012), ώστε να αναφέρονται ρητά η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Συγκεκριμένα:

Α) στο Άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση β) του Νόμου 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης) , τροποποιείται, ως ακολούθως: «β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.»

Β) Στο Άρθρο 4 του Νόμου 3769/2009 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις), μετά τη Παράγραφο 3 προστίθεται Παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.»

Γ) Στο ν. 4097/2012 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας ), παρ. 4, προστίθεται περίπτωση 4., ως ακολούθως: ««4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com