Αθήνα, 30 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔ – Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.».

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔ

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, η τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔ.

Τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να συμμετέχουν, με αντικείμενο συζήτησης και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου για τις δράσεις του ΣΥΔ.

3. Απολογισμός Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός για την περίοδο: Μάιος 2017 – Απρίλιος 2018

4. Καθορισμός ημερομηνίας για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

5. Ενδυνάμωση και δράσεις υποστήριξης προς μέλη της κοινότητας που έχουν ανάγκη.

6. Θέματα που αφορούν την προστασία ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων.

7. Θέματα που αφορούν την εργασία στο σεξ.

8. Διάφορα άλλα θέματα.

 

Η Πρόεδρος                                                                                                                                            Η Γενική Γραμματέας

Μαρίνα Γαλανού                                                                                                                                       Συλβί Κουρεντζή

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/ http://tgender.gr

transgender.support.association@gmail.com contact@tgender.gr