Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργασίας για τα τρανς πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση κάνει γνωστό ότι άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση – επιδότηση εργασίας που συμπεριλαμβάνει τα τρανς πρόσωπα.

Οι προϋποθέσεις είναι:

Α) Γενικές Προϋποθέσεις.

1) Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

2) Να έχουν συμπληρώσει ειδικό τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης (θα τους δοθεί από τον ΟΑΕΔ)

3) Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους μέλους Ε.Ε., ομογενείς ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Β) Ειδικά τα τρανς πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

β) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Δηλώνω υπεύθυνα και με όλες τις συνέπειες του Νόμου ότι:

Είμαι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου μου που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής μου ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση.

Η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα στην υπ’ αριθμ. 42632/22-06-2021 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2711/Β’/24-06-2021, και με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της προηγούμενης του 2017 «περί του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων προσώπων».

Περισσότερες πληροφορίες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, καθώς και στα οικεία γραφεία του Οργανισμού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com